Nadácia Megálló

Nadácia Megálló bola založená na základe občianskej iniciatívy v roku 1997. Profil inštitúcie bol spočiatku definovaný ľuďmi nasledujúcimi hodnoty oddanosti, ktorí samých seba považujú za vyliečených abstinentov a idú ostatným príkladom, alebo osobami dotknutými alkoholizmom alebo narkomániou svojich príbuzných alebo spolupracovníkov.

 

Nadácia sa v priebehu rokov integrovala aj do verejného života mestskej časti Józsefváros a vytvorila bohatý systém vzťahov s inštitúciami podobného profilu. Uvedené potvrdzuje aj čestný diplom „Občianska organizácia roka“, ktorú Nadácii Megálló udelila v roku 2007 Nadácia NIOK (Národné inovačné vzdelávacie centrum).

 

Nadácia Megálló je členom Maďarského združenia organizácií pre prevenciu drogových a iných závislostí a tiež podporujúcim členom Maďarskej adiktologickej spoločnosti. Sme členskou organizáciou Európskej federácie detí ulice (EFSC) a EURO TC (European Treatment Centers for Drug Addiction). Popri účasti v medzinárodných a národných sieťach hráme tiež aktívnu úlohu v iniciatívach miestnych komunít. Sme členmi Okresného koordinačného fóra pre drogové záležitosti (KEF) a Okrúhleho stola pre sociálnu politiku.

 

V programe Otvorené dvere ponúkame nízkoprahovú starostlivosť (priemerne 450 osôb/rok). Osoby prichádzajúce do Nadácie Megálló sú vítané pomocníkmi v službe, ktorí im poskytnú pomoc prostredníctvom informácií, rozhovormi, pozornosťou a starostlivosťou. Sme sociálna inštitúcia fungujúca v integrovanej forme, zabezpečujeme dennú starostlivosť a komunitnú starostlivosť o závislých (počet klientov: 50+40 osôb).

 

V rámci špeciálneho študijného programu na prípravu a reintegráciu môžu v spolupráci s Nadačným gymnáziom Belvárosi Tanoda a Lýceom Zöld Kakas študovať a absolvovať maturitné skúšky mladí ľudia, ktorí nedokončili školu kvôli svojmu problému s drogami (počet klientov-študentov max: 35 osôb). Pre piatich ľudí prevádzkujeme program rozvoja a prípravy.

 

Každý týždeň organizujeme skupinové terapie zamerané na sebapoznávanie, divadelné a muzikoterapeutické skupiny, rodinné skupiny, športové aktivity (stolný tenis, futbal, horolezectvo) a pravidelne sa zúčastňujeme na domácich a medzinárodných futbalových turnajoch.

 

Poskytujeme aj preventívne služby pre školy a inštitúcie zamerané na starostlivosť o deti (číslo nášho osvedčenia školskej prevencie: 11/2017, názov nášho školského programu na podporu zdravia: „Mlado a zodpovedne“).

 

V našej nadácii máte dispozícii aj preventívne informačné služby (odvádzanie pozornosti) (v roku 2015 sa ich zúčastnilo 164 osôb), okrem toho v spolupráci s Podpornou dozornou službou Budapeštianskeho úradu spravodlivosti prijíma Nadácia Megálló aj osoby vykonávajúce verejnoprospešné práce.